Alle våre produkter er underlagt produsentens bestemmelser om garanti.

Garanti gjelder 12 mnd fra leveringsdato, hvis annet ikke er avtalt.

I forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven.

Nye maskiner og redskaper har en garantitid på 1 år – 12 mnd fra leveringsdato. I denne periode vil arbeid og deler som skyldes teknisk svikt, vil da bli dekket av forhandler. Reise dekkes normalt ikke av garanti.

Kjøring og reisekostnader dekkes ikke på redskaper. Redskaper skal bringes til vårt verksted for reklamasjonsjobber.

Feil og mangler som skyldes feil bruk eller kan skyldes bruker, må dekkes av kunde selv.

Serviceintervallene på maskiner skal være overholdt for at saken skal anses som en garantisak.

Det skal kun brukes orginal-olje og orginal-filter i garantiperioden.

Reparasjonsarbeid i forbindelse med garanti gjelder innenfor normal arbeidstid. Forlanger kunde garantiarbeid utført utenom normal arbeistid, belastes kunde for merkostnader i forbindelse med overtid.

Traktor skal ha en førstegangsservice etter 50 brukstimer. Anleggsmaskiner skal ha førstegangsservice etter 100 brukstimer.Kunde belastes filter og olje, mens arbeid og reisekostnader blir dekket av forhandler. Kunde selv er ansvarlig for å melde fra om behov for service.

Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste, eller andre tap som kunde kan påføres ut ifra ståtid i forbindelse med en garantijobb. Forhandler kan ikke stilles ansvarlig for forsinkelser i arbeidet som skyldes f.eks sykdom, ekstreme værforhold, forsinket postgang etc.

Hvis kunde rekvirerer verkstedstøtte, og det ikke kan påvises feil eller unormalheter, må kunde selv betale for merarbeid i forbindelse med dette.

Garanti dekker ikke ytre skader, pærer, sikringer, speil, olje og filter.

Hvis du har en reklamasjon, ber vi deg om å bruke vårt reklamasjonsskjema her.