Salgsbetingelser

Standardvilkår for kjøp av reservedeler og nettbutikk

Bestilling fra nettbutikken anses ikke som bindende før bestiller har akseptert ordrebekreftelse fra Dagenborg Maskin.

Varer fra nettbutikken blir etter at bestiller har mottatt og akseptert ordrebekreftelse som sendes ut fra Dagenborg Maskin AS. Ordrebeskreftelse anses som akseptert ved stille samtykk etter 5 dager.

Priser. Alle priser er oppgitt uten mva. Frakt er også oppgitt uten mva.

Ordrebekreftelse: Bestillinger bekreftes med ordrebekreftelse, før utsendelse av varer. Pris og frakt skal fremkomme av ordrebekreftelse.

Forsendelse: om annet ikke er avtalt, sendes varer med dør-til-dør betingelser fra Bring. Pris på forsendelse er gjeldende prisliste fra Bring/Posten. Vi forsøker alltid å finne rimeligste forsendelsesmetode til kunde.

Mottak av varen: Kunden har plikt til umiddelbart undersøke at varen er uskadet, og er i henhold til bestilling.

Returrett innen 8 dager etter mottatte varer. Retur etter denne tid belastes med returgebyr, minimum 15 % – opptill 50% av varens gebyr. Retur er kun aktuelt så lenge original emballasje ikke er ødelagt.

Spesialbestilte varer (elektriske komponenter) har ingen returrett. Det er opplyst på faktura om dine varer er spesialbestilt og uten retur-rett.

Originale reservedeler fra CNH har 12 mnd reklamasjonsrett.

Reklamasjon skal fremsettes skriftlig, med bildedokkumentasjon – til kontaktperson hos Dagenborg Maskin AS. Bruk vårt reklamasjonsskjema her

Standardvilkår for kjøp av verkstedtjenester

Oppdraget: Disse standardvilkårene regulerer forholdet mellom Dagenborg Maskin AS og kunden ved leveranse av service, vedlikehold og reperasjoner på kundens maskiner, traktor eller utstyr. Samt reservedeler som monters i denne forbindelse. Oppdraget skal bekreftes med en ordrebekreftelse sendt til kunden.

Dagenborg sine forpliktelser: Verkstedtjenesten skal utføres fagmessig, med tilbørlig omsorg for kunden og utstyret. Leveransen anses ikke å være en resultatforpliktelse, med mindre dette er skriftlig avtalt.

Varer som inngår i oppdraget selges med de begrensninger som følger av standardvilkår fra den respektive produsent.

Priser fremkommer i ordrebekreftelse, eller i egen avtale med kunden.

Med mindre annet er avtalt, skal kunden levere og hente utstyret på leverandørens verksted

Kunden sine forpliktelser: For at Dagenborg skal kunne yte en effektiv og kostnadsbesparende service, er vi avhengig av at kunden har gitt tilstrekkelig informasjon om hvilket problem, eller endring kunden ønsker utbedret eller utført.

Kunden må legge til rette slik at informasjon og kontaktpersoner er tilgjengelig hos kunden, og gir oss nødvendig tilbakemeldinger når vi trenger det.

Kunden har undersøkelsesplikt når oppdraget avsluttes.

 

Forsinkelser: Angitt ferdigstilelsestid er alene indikativ, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom forhold hos kunden forsinker gjennomføringen av oppdraget og derved påfører Dagenborg Maskin AS et dokumentert merarbeid, ventetid, økonomisk tap eller lignende, kan Dagenborg Maskin AS kreve kompensasjon for dokumenterte merutgifter som følge av slik forsinkelse. For merarbeid og ventetid legges de ordinære timesatser som er avtalt gjennom tilbudsbrev og kontraktsvilkår til grunn.

Reklamasjon: Kunden skal undersøke ustyr ved henting, eller med første anledning. Dersom det foreligger mangel med oppdraget, skal reklamasjon fremsettes skriftlig til [email protected] uten ugrunnet opphold, så snart kunden ble kjent med eller burde bli kjent med de forhold som reklamasjonen bygger på.

Dagenborg sin forpliktelse til er begrenset til å gjøre om feilaktig reparasjonen eller bytte ut defekt vare der reklamasjon har skjedd innenfor reklamasjonstiden.

Garanti: Garanti på utførte tjenester er 6 måneder, om ikke annet er avtalt. Reisekostnader ved utførelse av reklamasjonsarbeid dekkes ikke.

Dagenborg svarer ikke for følgeskader, og er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes svikt i varer eller tjenester levert av andre.  Dette gjelder også tap som skyldes svikt i slike varer som Dagenborg benytter i forbindelse med leveransen av sine tjenester.

Ansvarsbegrensing. Dagenborg Maskin AS samlede maksimale ansvar, uansett leveranse, er begrenset til det minste av følgende beløp

Kundens dokumenterte, faktiske utgifter som følge av feil eller mangel som gjøres gjeldende.

Dagenborg Maskin AS honorar for den del av oppdraget som ansvaret springer ut fra.

Reklamasjon til Dagenborg

Alle reklamasjoner må være skriftlig. Alle reklamasjoner må dokumenteres med bilder. Om der ikke legges ved bilder i dette skjema, så vil vi be om det i ettertid.